Образец на искане от субект на данни

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИ КЪМ АДМИНИСТРАТОР „ТЕХНОДЖЕЙСИ“ ООД

 

Информация за субекта на данни:

Данни на физическото лице.

Три имена

 

Дата на раждане

 

Уникален идентификатор

ЕГН/ЛНЧ

 

Клиентски номер

 

Друг

 

Данни за контакт

Държава

 

Настоящ адрес

 

Телефонен номер

 

E-mail

 

Допълнителни данни за идентификация[1]

 

Не всички полета са задължителни за попълване. Достатъчно е да се попълнят толкова, че да се гарантира еднозначното разпознаване на лицето.

Представител на субекта на данни:

Действате ли като представител от името на субекта на данни?

 

НЕ                           ДА

Ако "Да", моля, посочете в качеството си на какъв (например родител, настойник, попечител, упълномощен представител)

 

 

Данни на представителя:

Три имена

 

Дата на раждане

 

Данни за контакт

Държава

 

Настоящ адрес

 

Телефонен номер

 

E-mail

 

Допълнителни данни за идентификация на представителя:

Моля, приложете доказателства[2], че сте законно упълномощени да получавате тази информация.

 

 

Вид на искането:

 

Описание на искането и данни, за които се отнася

Искане за достъп

ДА

 

Искане за коригиране

ДА

 

Искане за изтриване (право да бъдеш забравен)

ДА

 

Искане за ограничаване на обработването

ДА

 

Възражение срещу обработване

ДА

 

Искане за пренос на данни

ДА

 

Друго

ДА

 

 

2. ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният ...............................................................,като декларирам, че посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред „ТЕХНОДЖЕЙСИ“ ООД искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни.

 

 

 

 

Дата:                                                                                                   Подпис:

 

 [1] Могат да бъдат лични документи или друга информация, която недвусмислено потвърждава самоличността.

.

[2] Например, заверено пълномощно, удостоверение за назначаване на настойник/попечител и др.